Romani de Centenar, cartea anului 2018

Letea Forest ( 2825 ha ), located in the Northern part of the Danube Delta, in C. A. Rosetti commune, has been a strictly protected area since 1930. It has become a nature reserve in 1938, being renown for the species of trees, runner plants, for about 2,000 species of insects and birds identified here.
Diplomacy
Sorin Ducaru: I am inspired by the force of our national conscience as a people
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top